เมนู
หน้าแรก
เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2557 
 
ตารางเรียนและปฏิทินการศึกษา ภาคปลาย ปีการศึกษา 2556
 
คณะศึกษาศาสตร์

 
 

โครงการภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มก. เปิดรับสมัครนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557


ระดับปริญญาโท แผ่นพับประชาสัมพันธ์ Download ใบสมัคร
  1. สาขาวิชาการบริหารการศึกษา Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  2. สาขาวิชาปฐมวัยศึกษา Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  3. สาขาวิชาการวิจัยและประเมินทางการศึกษา Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  4. สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  5. สาขาวิชาพลศึกษา Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  6. สาขาวิชาสุขศึกษา Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  7. สาขาวิชาเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  8. สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  9. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  10. สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat
  11. สาขาวิชาบริหารธุรกิจศึกษา Adobe Acrobat Microsoft Word  Adobe Acrobat


สามารถติดตามข่าวสารข้อมูล และสอบถามรายละเอียดได้ที่ http://www.facebook.com/#!/groups/332776243758/

ศูนย์บัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900. โทร. 0-29428413, 0-2942-8200-45 ต่อ 1527 หรือ 1884 e-mail : feduirs@ku.ac.th